Què pot fer la teva Empresa? Compartim valors?

Col·labora a millorar la qualitat de vida d’aquelles persones que es troben en dificultats. 
T’oferim tres línies bàsiques d’actuació: 

Accions per a captar fons, millorar la imatge de l’empresa i sensibilitzar a l’equip professional, als clients i a la societat en general. 

Aportacions econòmiques o convenis de col·laboració per ajudar a finançar els projectes que portem a terme. 

Formació a mida per a la teva empresa! Gestió de la diversitat cultural, religiosa i lingüística, Gestió de conflictes, Perspectiva de gènere, etc.

Comparteix la teva RSC

Elaborarem una estratègia comunicativa conjunta per compartir la teva Responsabilitat Social Corporativa.