Qui som

La Fundació SERGI (Servei Gironí de pedagogia social) som una entitat privada sense ànim de lucre que realitza acció social a les comarques gironines.

Tenim una experiència de 45 anys en els camps de l’educació, l’habitatge social i el treball comunitari.

Jornada de reflexió de la Fundació SER.GI

Què fem

Acompanyem a persones i col·lectius que es troben en situació d’exclusió per a millorar la seva qualitat de vida i fomentem la transformació de la nostra societat.

Ho fem amb respecte a la persona i apostant per a desenvolupar les seves capacitats.

Ens organitzem des de les àrees d’educació, participació ciutadana i habitatge social, i de manera transversal des de la formació i sensibilització pública. 

Què denunciem

L’exclusió social, la vulneració de drets i la manca d’oportunitats educatives i habitatge per a tothom. Mostrem especial atenció a la lluita contra les discriminacions per origen, cultura i gènere.

Considerem que les causes de les situacions d’exclusió són degudes a dinàmiques socials que cal canviar. Per aconseguir aquest objectiu prioritzem la realització de projectes socioeducatius, la sensibilització de l’opinió pública, la formació dels professionals i l’impuls i col·laboració amb altres entitats i amb l’administració pública.

Els nostres valors

Fonamentals, de l’entitat

Molts són els valors que menen a la Fundació a treballar per la Missió abans esmentada, però n’hi ha uns de fonamentals que podríem dir que engloben la resta:

Com a valor polític fonamental que emmarca qualsevol acció de la Fundació des dels seus orígens i que en llur exercici inclou el respecte a la diversitat. Entenem que la democràcia inclou el diàleg, tant com a valor i com a mitjà. El diàleg com la capacitat humana de raonar, enraonar i trobar solucions en un context d’igualtat d’oportunitats, de respecte, en definitiva, de democràcia.

Com a valor ètic de referència per a transformació social i per a la lluita contra les desigualtats i per a l’equitat, el desenvolupament de les màximes potencialitats de les persones i els col·lectius i el manteniment d’un estat de benestar durador.

Com un valor imprescindible per a l’acció socioeducativa formativa i comunicativa en aportar més a la relació educativa que l’obligació contractual, que reflecteix el creure en les possibilitats de superació de les situacions per part de les persones i col·lectius.

Com a valor fonamental per defugir postures dogmàtiques, etnocèntrques, corporativistes i anacròniques. Aquest esperit crític mena a la bona disposició al canvi, a la capacitat de redefinir-se, redimensionar-se, repensar-se i, per tant, canviar els mètodes, les accions, l’organització, sense que això suposi posar en qüestió la missió, ans tot el contrari.

Valor fonamental que inspira la metodologia de treball de bon nombre d’accions, que té la seva traducció pràctica en el treball en xarxa i en la cooperació. Partim de la idea que per a la superació de les situacions de desigualtat cal que els diversos agents socials prenguin partit que els pertoca des de la funció que ocupen. Pel que fa específicament a la cooperació, se centra en compartir l’anàlisi, la recerca de solucions, l’establiment d’objectius, el desenvolupament de les accions i la seva avaluació, amb totes les persones, grups, professionals, institucions que estan implicats en els processos de desenvolupament humà i social de persones i grups.

Dels projectes

Hi ha uns valors especials que fan que els projectes i accions de la Fundació es diferenciïn d’altres:

Adaptats a les necessitats i les demandes, progressius, estructurats, pensats amb criteris professionals i ben gestionats.

Enxarxats, comptant amb l’opinió i el treball dels propis beneficiaris i d’altres professionals, membres de la comunitat.

Els projectes i les accions s’emmarquen en visions multidimensionals que permeten enfocaments més integrals i respostes més complexes, integrades i duradores.

Que tenen prevista la seva durabilitat en el temps, ja sigui perquè hi ha recursos econòmics disponibles, com perquè la seva metodologia i forma organitzativa asseguren la seva continuïtat mentre sigui necessària a fi d’obtenir els objectius desitjats.

De l’Equip Humà

Per poder formar part de l’Equip Humà s’han de compartir plenament els valors de l’entitat, ja que són aquests valors els que donen sentit a totes les accions, projectes, estratègies que desenvolupa l’entitat.

D’altra banda, en el seu dia a dia, els valors que donaran sentit al funcionament de l’equip, a la seva forma d’organitzar-se i de treballar són, fonamentalment:

Qualsevol de les interaccions amb les persones s’ha de basar en el respecte a la seva idiosincràcia, el seus tempos, les seves pors i grandeses, sense que això no ens faci caure en relativismes, proteccionisme i, en definitiva a desresponsabilitzar a les persones de les seves accions i situacions personals. Pren encara més dimensió en aquells contextos d’intervenció on es barregen maneres de ser i fer, cultures, identitats diverses.

Que exigeix l’acció a desenvolupar a partir d’unes competències professionals adquirides i unes qualitats per aplicar rigorosament estratègies, metodologies i eines amb una intencionalitat socioeducativa honesta i que és capaç d’avaluar el treball críticament la seva qualitat, l’oportunitat i l’ús adequat.

Que ens fa ser capaços de reconèixer els nostres límits, errors i saber reconèixer les aportacions, els aprenentatges que les persones ens fan. Això és de vital importància atesa la multidimensionalitat de molts dels projectes i la necessitat de treballar professionals de diverses disciplines i amb experiències d’intervenció diferents.

Que ens permet ser i mostrar-nos tal com som, sense generar ambigüitats, mentides, falses expectatives i permetent-nos actuar amb coherència. Honestedat que es palesa a nivell d’organització en la transparència i la comunicació en la presa de decisions i el traspàs d’informació

En aquest valor s’ha de centrar el treball en equip, saber posar-se al lloc de l’altre, amb disposició d’ajuda, sense generar dependències ni competitivitat, compartint reptes i exigències.

Ens permet generar un entorn de benestar davant les situacions d’adversitat en les que solem treballar. Permet generar contextos que afavoreixen enfrontar-se a les dificultats de forma diferent, amb més energia, amb la confiança en un mateix i en els altres.