Habitatge social

Acompanyem i facilitem l’accés a l’habitatge a famílies i persones que es troben en risc d’exclusió i fomentem polítiques d’habitatge social.

També realitzem estudis en profunditat en matèria d’habitatge per les administracions.

Treballem per garantir el dret a un habitatge digne de les persones i famílies que es troben en situació d’exclusió residencial, ja sigui per motius econòmics, ètnics, d’orientació sexual, per la situació administrativa, o per qualsevol altra.

Serveis

Mobilització i gestió borsa d’habitatges

Ens esforcem per la captació d'habitatges buits, per la compra habitatges i gestionem borsa d'habitatges.

Orientació i acompanyament a col·lectius vulnerables

Realitzem assessorament en matèria d'habitatge, formació per a les tramitacions de prestacions i serveis d'intermediació en habitatge. Alhora oferim un acompanyament professional a col·lectius vulnerables i a dones supervivents a la violència masclista.

Informes i estudis per a l'administració

Realitzem per encàrrec estudis de morositat, estudis del parc d'habitatges buits en un territori, habitatges ocupats o Informes a mida en matèria d'habitatge.