Avís legal

Informació general sobre la titularitat de la pàgina web

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es comuniquen les dades d’informació general d’aquesta pàgina web:

 • Responsable: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social (en endavant, Fundació SERGI)
 • CIF: G17148693
 • Nom del domini: www.fundaciosergi.org
 • Direcció: plaça Lluís Companys, 12 (17003 – Girona)
 • E-mail de contacte: info@fundaciosergi.org
 • Telèfon: 972 213 050

Condicions generals d’ús de la pàgina web

1- Usuaris

Qui accedeixi a la pàgina web té la condició d’usuari i accepta en aquest moment, de forma plena i sense reserves, aquestes condicions generals.

Es recomana llegir aquestes condicions d’ús cada vegada que s’accedeixi a la pàgina web www.fundaciosergi.org atès que es podria haver modificat.

2- Ús de la pàgina web

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web amb propòsits lícits i que no resultin lesius per la Fundació SERGI i/o tercers, o que perjudiquin o impedeixin el seu funcionament normal.

Es prohibeix expressament a l’usuari utilitzar els continguts de la pàgina web de manera que infringeixin les presents condicions d’ús i, en especial, la normativa vigent; la bona fe; els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

La informació que conté la pàgina web és merament informativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes. Doncs, no es tracta d’un canal de contractació.

Si l’usuari està interessat en els serveis de la Fundació SERGI, així com rebre més informació, ha de contactar directament amb l’associació a través del correu electrònic info@fundaciosergi.org a fi que se’l pugui atendre de la manera més òptima.

3- Responsabilitat de l’usuari

L’usuari utilitza la pàgina web sota la seva responsabilitat única i exclusiva. Aquesta responsabilitat s’estén a l’ús de contrasenyes o similars que s’hagin assignat a l’usuari i a qualsevol dels seus serveis.

No obstant, la Fundació SERGI es reserva el dret, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, a denegar l’accés a la pàgina als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

4- Reserva de drets

La Fundació SERGI es reserva el dret de modificar de forma unilateral i sense avís previ els aspectes següents, sempre que ho consideri oportú: l’estructura, el disseny, afegir o eliminar continguts i serveis, modificar aquestes condicions d’ús.

També es reserva el dret, en iguals condicions, d’interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del serveis de la pàgina web o de qualsevol dels serveis que l’integren.

5- Exclusió de garanties i responsabilitat

La Fundació SERGI no atorga cap garantia ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ser conseqüència de:

 1. La indisponiblitat, manteniment i funcionament correcte de la pàgina web i/o dels seus continguts i serveis;
 2. La inutilitat, adequació o validesa de la pàgina web i/o dels seus continguts i serveis per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o inclús, les expectatives dels usuaris;
 3. L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 4. L’ús il·lícit, negligent, fraudulent i contrari a aquestes condicions generals de la pàgina web així com dels seus continguts i serveis per part de l’usuari;
 5. L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos amb relació als serveis que es presten a l’usuari a través de la pàgina web.

6- Política d’enllaços

Condicions per realitzar un hiperenllaç des d’una pàgina web externa a qualsevol de les pàgines web de la Fundació SERGI:

 1. No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts d’aquesta pàgina web sense l’autorització prèvia i expressa de la Fundació SERGI;
 2. No es permet establir deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines web de la Fundació SERGI sense la seva autorització prèvia i expressa;
 3. No es permet incloure manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines web de la Fundació SERGI, ni sobre els seus continguts i serveis;
 4. No es permet incloure cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a la Fundació SERGI, llevat que s’obtingui la seva autorització prèvia i expressa.
 5. L’hipervincle no implicarà l’existència de relacions comercials i/o econòmiques de cap tipus entre la Fundació SERGI i el titular de la pàgina web que l’estableixi.
 6. La Fundació SERGI no es responsabilitzarà dels continguts o serveis que es posin a disposició del públic a través de la pàgina web des del que es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions que inclogui.

Sobre els enllaços a pàgines externes que posa a disposició la Fundació SERGI i que són gestionades i controlades per tercers:

 • Aquests enllaços s’ofereixen per facilitar als usuaris la recerca d’informació de continguts i serveis a Internet, sens que es pugui considerar un suggeriment o recomanació a visitar-los;
 • La Fundació SERGI no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament els continguts, informacions i manifestacions que estan disponibles; ni se’ls fa seus.
 • La Fundació SERGI no es responsabilitza de cap manera, ni indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es derivessin de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, manifestacions, productes i/o serveis que s’ofereixen en les pàgina web que la Fundació SERGI no gestiona i que són accessibles des de www.fundaciosergi.org.

7- Propietat industrial i intel·lectual

Els textos, imatges, logotips, signes distintius, sons, fotografies, vídeos, codi font i altres continguts que s’inclouen en aquesta pàgina web (inclosos els textos legals) són propietat de la Fundació SERGI o bé, es disposa del dret d’ús i explotació dels mateixos. Per tant, s’erigeixen com obres protegides per la legislació vigent amb matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Queda prohibida qualsevol transmissió, comunicació pública, distribució, reproducció, posada a disposició o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts d’aquesta pàgina web que es duguin a terme amb ànim de lucre o finalitats comercials i sense l’autorització prèvia i expressa del titular dels drets. Per preservar els drets de propietat industrial i intel·lectual, en cas que un usuari o tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus drets legítims en aquesta pàgina web, ho haurà de notificar mitjançant correu electrònic a l’adreça info@fundaciosergir.org, indicant:

 • Les dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament vulnerats. Si s’actua en representació d’un tercer, s’haurà d’acreditar aquesta representació;
 • Els continguts protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual així com la seva ubicació en la pàgina web;
 • L’acreditació de la titularitat dels drets esmentats;
 • Declaració expressa de l’interessat en virtut de la que es responsabilitza de la veracitat de les informacions que ha facilitat.

La legitimitat dels drets de propietat industrial i intel·lectual corresponent als continguts que aportin tercers, és de responsabilitat exclusiva dels mateixos.

Accedir a aquesta pàgina web no atorga a l’usuari cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual que existeixen sobre els continguts i elements propietat de la Fundació SERGI.

8- Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola i qualsevol reclamació i/o controvèrsia derivada de les mateixes així com dels serveis i continguts que s’hi ofereixen amb relació a la seva interpretació, aplicació i/o compliment, queda sotmesa a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona.


Aquestes condicions d’ús s’han modificat per última vegada el dia 20 de juliol de 2023