Projecte 

Intermediació en habitatge

Període: Des del 2002

Col·lectiu: Persones propietàries d'habitatge i col·lectius vulnerables

Intermediació entre propietaris d’habitatges buits i unitats de convivència en procés de recerca de pis. Es facilita l’acord entre les parts i es vetlla pel correcte manteniment de l’immoble mentre dura la relació contractual. Els llogaters són famílies en risc d’exclusió residencial.

a) Programa de mediació
Possibilita l’accés de famílies amb ingressos ajustats a habitatges de lloguer amb preus moderats, mitjançant l’establiment d’un sistema de garanties públiques per als propietaris d’habitatges desocupats. Els pisos incorporats a aquest programa s’assignen a unitats de convivència que prèviament s’han inscrit en el registre de sol·licitants d’HPO de la Generalitat de Catalunya. El programa garanteix l’assessorament tant a propietaris com a llogaters i realitza un seguiment de la relació contractual i del bon ús de l’habitatge durant la vigència de l’arrendament.

b) Programa d’inclusió
Habitatges destinats principalment a persones que presenten problemes d’inserció i que requereixen una atenció especial, seguiment i tutela especialitzats durant un període de temps determinat: persones sense sostre, immigrants en situació de desprotecció, persones amb trastorn mental, persones perceptores de prestacions molt baixes i d’altres en situacions anàlogues de vulnerabilitat i amb necessitat d’especial supervisió.

Notícies relacionades amb l'Àrea