Condicions generals de la matrícula als cursos de la Fundació SER.GI

Aquestes són les normes generals que regeixen per a la matrícula a les activitats formatives de la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social – Fundació SER.GI. Poden existir condicions específiques per a la matrícula a determinats cursos, que modificarien parcialment aquestes condicions generals.

 1. Criteri general de matrícula
  Com a criteri general la matrícula s’entendrà que una persona està inscrita quan hagi fet la inscripció i hagi efectuat el pagament.
 2. Terminis: matrícula i pagament
  Perquè la inscripció sigui efectiva s’haurà d’abonar l’import, indicat en cada curs, en un termini màxim de set dies des de l’enviament del formulari. Amb la inscripció la reserva de plaça serà vàlida fins a cint dies abans de l’inici del curs. Si no es rep l’ingrés en el termini establert, s’entendrà que aquesta persona renuncia a la seva plaça.
 3. Efectivitat de la matrícula
  En qualsevol cas, per tal que la matrícula sigui efectiva caldrà realitzar el pagament de l’import del curs almenys cinc dies abans del seu inici o en el termini establert. El pagament de la matrícula donarà dret a plaça.
 4. Anul·lació de matrícula
  L’anul·lació de la matrícula, amb una antelació mínima de cinc dies abans de l’inici del curs o en el termini establert, comportarà el dret a recuperar l’import abonat o a utilitzar-la per un curs posterior.
  En el cas que l’anul·lació de la matrícula es faci en un termini inferior als cinc dies, o a l’establert pel curs, no hi haurà devolució de l’import de la matrícula.
 5. Anul·lació de cursos
  La Fundació es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d’alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible. La Fundació abonarà l’import de totes les matrícules rebudes, descomptant-hi les despeses bancàries originades.
 6. Sol·licitud de factura
  S’emetrà factura a les persones que, després de pagar la matrícula, ho sol·licitin expressament i que indiquin, en la sol·licitud, el seu nom o raó social de l’empresa, CIF/NIF i domicili.
 7. Protecció de dades personals
  D’acord amb el que s’estableix en la Llei Orgànica 15/99 i Real Decret 94/99 en matèria de protecció de dades de caràcter personal i a la Llei 34/02 en matèria de comerç electrònic, us informem que les dades que proporcioneu en la matrícula estaran incloses en un fitxer automatitzat i, en cas que ho autoritzeu, només es destinaran a oferir-vos informació de les nostres activitats i serveis. Sempre que vulgueu podeu fer us del dret d’accés, rectificació o cancel·lació d’aquestes dades enviant un escrit a l’adreça Pl.Lluís companys, 12 – 17003 Girona, o bé per tel. +34 972 213 050, o bé per fax. +34 972 213 717, o per e-mail: info@fundaciosergi.org. Amb l’enviament d’aquest formulari accepteu aquest tractament de les vostres dades. Les dades podran ser comunicades al Departament d’Ensenyament, a efectes d’acreditació dels estudis realitzats. Els alumnes podran exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se per qualsevol mitjà a la Fundació.
  També es comunicaran al Departament d’Ensenyament a efectes d’acreditació del curs realitzat. En complimentar aquest formulari entenem que vostè es considera informat i ho accepta.