Actualitat / Notícies

Participem en l'elaboració del decàleg de prioritats per regir l'acció social de Salt

Salt ha presentat el Decàleg de prioritats municipals que és l’eina de la qual es dota l’Ajuntament per establir les línies estratègiques que han de regir l’acció social al municipi.

El document estableix els àmbits d’actuació i prioritaris per tal de donar resposta a les necessitats socials detectades a la diagnosi de ciutat. Permet, així mateix, ordenar l’acció i facilitar el treball col·laboratiu i en xarxa. En resum, és la GUIA que ha d’orientar l’acció social inclusiva del municipi de Salt.

El Decàleg s’ha elaborat de forma participativa, a partir  d’un grup de treball integrat per diverses entitats socials de Salt (Fundació Ser.gi, Caritas Salt, Casal dels Infants, Nous Catalans, GRAMC i Vincle) que vam treballar conjuntament amb l’Oficina Tècnica d’inclusió (OTI) en la redacció de la proposta de Decàleg del 2013.

Es va utilitzar com a document base el Pla d’acció del Pla d’inclusió social de Salt (PLIS). A partir d’algunes de les propostes del Pla d’acció del PLIS, l’OTI va redactar un document que incloïa 30 programes marc, els seus destinataris, els seus àmbits d’actuació i una relació exhaustiva de tots els recursos que actualment existeixen al municipi per donar cobertura a la necessitat a què feia referència cada programa marc en qüestió.

Els representants de les entitats vam esmenar i estudiar el document elaborat per l’OTI i posteriorment es van votar els 15 programes marc que es van considerar més importants o prioritaris. Un cop realitzada la primera votació, el grup ens vam tornar a reunir per tal de consensuar, a partir de les votacions, els 15 programes marc que es proposarien a la Comissió de Valoració i Avaluació del Segell Inclusiu.

Finalment, prenent com a referència aquesta feina prèvia feta per les entitats i l’OTI, la Comissió de Valoració i Avaluació del Segell Inclusiu ha triat els 10 PROGRAMES MARC que integren el Decàleg de prioritats municipals d’enguany i que va aprovar la Junta de Govern el dia 12 de març de 2013.

Decàleg de prioritats municipals

  1. Projectes/accions que afavoreixin la inserció laboral dels col·lectius en situació d’atur o de difícil ocupació mitjançant la formació professional/ocupacional adaptada a les necessitats dels destinataris (en especial als perfils en risc d’exclusió social) i la capacitació per a l’autonomia social (habilitats prosocials, formació en competències bàsiques, aprenentatges alternatius, acompanyament en processos d’integració social adreçats a persones en situació d’exclusió social).
  2. Projectes/accions que fomentin la provisió de necessitats bàsiques (materials, alimentàries, sanitàries, d’habitatge…) no cobertes per l’Administració.
  3. Projectes/accions adreçats a millorar la detecció i l’abordatge de les situacions d’aïllament de col·lectius amb especials dificultats o en situacions especials (nouvinguts; gent gran sola; persones amb malalties mentals o discapacitats físiques, psíquiques i sensorials; famílies en processos de transició i ruptura, monoparentals, etc.) mitjançant accions/iniciatives de voluntariat, solidaritat, treball en benefici de la comunitat, suport relacional, socioterapèutic, d’ajuda mútua, foment de xarxes relacionals. L’objectiu general és combatre el risc d’aïllament i fomentar la integració, la convivència, la participació i la cohesió social.
  4. Projectes/accions que promoguin la provisió (mitjançant donacions, captacions, creació de xarxes col·laboradores, etc.) de serveis complementaris de salut i ajuts tècnics (material tècnic de dependència en desús, ulleres, audiòfons, pròtesis, tractaments dentals, etc).
  5. Projectes/accions de suport a les famílies en processos familiars específics (projectes de mediació familiar, iniciatives de creació de xarxes i grups segons interessos i afinitats, activitats per fer i gaudir en família, etc.) i en l’àmbit educatiu (projectes que fomentin la seva implicació i participació en els entorns educatius).
  6. Projectes/accions adreçats als joves i/o promoguts per aquests que obrin i fomentin espais relacionals i de trobada per tal d’abordar la diversitat des d’una perspectiva lúdica i creativa (aprofitament de les arts, la cultura, l’esport com a eines d’integració).
  7. Projectes/accions de sensibilització/capacitació adreçats a millorar el civisme i els codis de convivència (programes de mediació comunitària, programa d’eradicació de conductes de risc al carrer, de vandalisme, etc.).
  8. Projectes/accions que fomentin les activitats d’educació no reglada i extraescolar integradores i trencant la segregació en l’espai informal (que busquin barrejar nens/es i joves de diferents barris i zones de Salt i fomentin la tolerància i el respecte cap a la diferència ).
  9. Projectes/accions que facilitin el reforç a l’estudi i promoguin l’èxit escolar (bones pràctiques que busquin desenvolupar l’autoeficàcia dels alumnes, aules d’estudi, premis, beques, etc.) així com formació complementària (idiomes) i aprenentatges artístics (música, arts) que esdevinguin una oportunitat de desenvolupament personal, de destreses i talents, de millora professional en la vida.
  10. Projectes/accions que s’adrecin a fomentar/ampliar/millorar la formació d’adults adaptada a les necessitats de cicle vital.

Notícies relacionades

Treball i Formació ACOL
Fundació

Treball i Formació ACOL

La Fundació SERGI valora molt positivament la participació en el programa “Treball i Formació”, concretament en la Línia ACOL, que permet la contractació de persones, regularitzant la seva situació administrativa. Actualment, des del 13/11/2023 hem pogut contractar una…

Pepo Delàs, un home de fortes conviccions.
Fundació

Rememorant Pepo Delàs

Acte organitzat per Justícia i Pau de Girona en record de Pepo Delàs, pacifista, activista social i antic director de Justícia i Pau de Girona. Rememorant Pepo Delàs, un home de fortes conviccions.En el 25è…