"EDUCACIÓ INTERCULTURAL. Proposta d'activitats pel treball de la interculturalitat amb joves"
amb el suport de:

web general de Fundació SER.GI:

Contactar

Presentem una proposta didàctica que incita a l’anàlisi, la crítica i la reflexió entorn de la possibilitat i la necessitat de la convivència entre persones i comunitats d’origen cultural divers.

És un material pensat per treballar amb grups d’adolescents i joves. És per això que el presentem com un conjunt d’activitats dinàmiques que impliquen i interpel·len el jove en el seu dia a dia, en la seva relació amb l’entorn, en la seva quotidianitat. És, doncs, un material sense complexos per parlar clar sobre la immigració i la interculturalitat.

És també un material de suport a l’educador, al professor, al monitor per animar-lo a treballar a l’aula o amb el grup sobre aquests temes, sovint presentats com a conflictius o punyents i tractats massa ràpidament i superficial.

Aquesta proposta té uns eixos fonamentals: la concepció de l’educació intercultural com un procés educatiu que proposa un model de relació, partint del coneixement, la reflexió i el respecte; i el concepte de construcció activa des d’un entorn més solidari, a través d’un procés d’aprenentatge participatiu i dinàmic.

És un material àmpliament contrastat en molts centres educatius de secundària des de fa més de deu anys que s’ha anat millorant conjuntament amb els tutors i els alumnes. Com a eina que és, cadascú de vosaltres sabrà adaptar les dinàmiques i la seqüència al seu grup i a la seva necessitat i podrà millorar-la amb altres materials o més activitats. Si ens feu arribar aquestes millores que introduïu, seran la font d’enriquiment d’aquest lloc web.

Hem pogut realitzar l’edició digital d’aquests materials gràcies a l’ajut de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. També volem expressar el nostre agraïment a la Fundació la Caixa, Caja Madrid, la Secretaria per a la Immigració i el Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, sense el suport dels quals no haguéssim pogut realitzar el projecte durant aquests anys.

Finalment, voldríem agrair la implicació dels joves, els professors i els centres que ens han permès implementar aquest projecte (IES St. Hilari, IES Vallvera, IES Narcís Xifra, IES Montilivi, IES Sta. Eugènia, SES Salt, IES Montsoriu, IES Llagostera i IES Caçà de la Selva). Sense ells, no haguéssim pogut fer realitat aquesta proposta.

Origen de la proposta

Amb l’arribada de població infantil i juvenil d’altres orígens culturals, a partir dels primers processos de reagrupament familiar als anys 90, l’escola va començar a veure modificada la composició del seu alumnat. Aquest nou alumnat tenia unes necessitats específiques relacionades, sobretot, amb el desconeixement de la llengua i del codi cultural. Aquestes noves necessitats van generar, en el marc escolar, una “urgència” per trobar estratègies educatives que permetessin superar-les. Algunes d’aquestes se centraren i se centren en mecanismes d’immersió lingüística i cultural.

És a partir d’aquí, i atesa l’experiència que la Fundació tenia i manté en l’àmbit de la interculturalitat, que es van començar a rebre demandes per millorar tant la comunicació lingüística (necessitats de traducció i interpretació) com la cultural (necessitats de descoberta dels codis culturals que intercalaven la comunicació escola-família-alumne i, en cas de presentar-se la necessitat, tasques de mediació i suport en la resolució de conflictes).

D’aquí neix el programa Atenció a la Diversitat, que té tres línies d’intervenció:

  • mediació intercultural: suport en la comunicació ESCOLA-FAMÍLIA
  • formació del professorat
  • sensibilització de la comunitat educativa

El programa va néixer amb el suport directe del mateix Departament d’Ensenyament.

Conforme la realitat mateixa de l’alumnat ha anat variant i s’han anat vertebrant les polítiques i els recursos d’acollida d’alumnat estranger, ha anat variant també la demanda dels centres educatius: mentre que durant els primers anys estava molt centrada en la necessitat de comunicació i de fer arribar a la família i a l’alumne informació sobre l’escola i el sistema educatiu, més endavant va créixer la demanda d’una formació del professorat orientada al coneixement dels contextos culturals d’origen i de les estratègies interculturals de treball, el suport en l’elaboració de plans d’acollida, etc. Els últims anys, en canvi, les demandes es focalitzen sobretot en la necessitat de sensibilització de l’alumnat i de suport al professorat per treballar temes referents a la interculturalitat, la immigració i el racisme i gestionar conflictes generats per aquesta diversitat d’alumnat i família.

En els darrers anys el projecte rep sobretot demandes d’intervenció en l’alumnat en el foment de la convivència. Per això actualment la majoria d’accions que ens ocupen se centren en l’aplicació del programa dels tallers Els valors de la convivència.

Aquest programa pretén millorar la relació entre els alumnes de l'aula, de manera que incrementi el clima de respecte i de convivència a partir del debat, la crítica constructiva i la participació. Aquest programa, alhora que treballa amb els alumnes, proporciona assessorament i formació al professorat en estratègies i recursos per a l'acció tutorial a l’hora d'abordar aquest contingut.

De l’experiència en l’aplicació d’aquesta línia neix avui aquesta pàgina web.

Esperem que us sigui d’interès i útil.


Fundació SER.GI

FUNDACIÓ SERGI - Fundació Servei Gironi de Pedagogia Social
Disseny: iglesiesassociats
informació per imprimir