Els agents socials gironins volen una «aposta real» per la FP

Gironainfo.cat | 12 d’abril de 2010

http://www.naciodigital.cat/gironainfo/noticia/12481/agents/socials/gironins/volen/aposta/real

Pl.Lluís companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
e-mail: info@fundaciosergi.org
Com arribar-hi?

iglésies associats